Program for Agder SV 2020–2023

Fra og med 2020 vil Vest-Agder og Aust-Agder slås sammen til ett Agder. SV har ambisjon om å være med og styre det nye fylket i en mer miljøvennlig, solidarisk og desentralisert retning. Jo større gruppe SV får i det nye fylkestinget, jo mer gjennomslag vil vi kunne få for politikken vår.

For de mange – ikke for de få

SV vil ha en politikk for små forskjeller. Det gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Næringsutvikling og skole for de mange må settes foran skattekutt til dem som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. Kamp mot økte forskjeller er et gjennomgående tema i dette programmet og omfatter blant annet å:

Kunnskap og læring

SV tar ungdom på alvor og vil gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Målet for Agder SV er at Agder skal være best i landet på fullføring i videregående skole. Bedre levekår i Agder avhenger også av å legge til rette for voksnes læring, og gi folk i alle aldre tilbud om utdanning der de bor og arbeider, i samarbeid med fagskolen, UiA og næringslivet. SV vil arbeide for:

Miljø og nullutslipp

Vi har et felles ansvar for å redusere klimautslipp og ta vare på naturmangfold og dyrebar jord for framtidige generasjoner. Programmet legger grunnlaget for en offensiv miljøpolitikk, og SV vil blant annet:

 

Del 1: Miljø og klima

Del 2: Helse og omsorg

Del 3: Verdiskaping og næringspolitikk

Del 4: Et inkluderende Agder

Del 5: Opplæring og skole

Del 6: Samferdsel og kommunikasjon

Del 7: Kunst, kultur, idrett og friluftsliv

Del 8: Landbruk

Del 9: Fylkeskommunen som arbeidsgiver

 

Her finner du hele programmet som PDF.