Miljø og klima

Klimaendringene er allerede over oss, og jordas temperatur stiger raskere enn forskerne har forutsett. Situasjonen er så alvorlig at det krever drastiske grep på alle nivåer i samfunnet. Klimakonsekvensene må tas stort hensyn til i alle politiske prioriteringer som blir foretatt.

Den største utfordringen menneskeheten har stått overfor, er at vi i de nærmeste ti årene må ombygge samfunnene våre, til samfunn som løser dagens og framtidens miljøproblemer. Vi må gjennomføre drastiske kutt i alle lokale utslipp.

Tap av verdens artsmangfold er en tilsvarende miljøtrussel. Naturen er grunnlaget for alt liv på jorda. Mennesker og dyr er avhengige av naturen og tjenestene den yter, men naturen har også verdi i seg selv. Vi må derfor sikre den uerstattelige rikdommen av planter, dyr og andre organismer – på land og til havs.

Den siste tiden har Agder vært rammet av både flom, snøtung vinter med langvarige strømbrudd, tørke, skogbranner og svikt i avlingene fra jordbruket. Agder SV mener vi må møte utfordringene med åpne øyne og tiltak som virker. Beredskapen må bedres både for infrastruktur som strøm og transport, og vi trenger regionale planer for styrket innsats og samarbeid mellom kommuner, brannvesen, heimevern og sivilforsvar. For jordbruk og skogdrift trengs omstilling som kan øke tåleevnen for tørke og flom.

Et samfunn som tar tak i miljøproblemene, er et samfunn som åpner for nye muligheter. Når vi bygger et miljøvennlig og fremtidsrettet samfunn, vokser nye næringer fram, nye jobber skapes og nye hjem bygges. Et Norge som tar ansvar for å begrense utslippene av klimagasser og ødeleggelse av naturen, blir et Norge med flere trygge og framtidsrettede arbeidsplasser, grønnere og mer moderne lokalsamfunn, lettere framkommelighet og en enklere hverdag for folk. Mye kan gjøres i Agder for å møte de store miljøutfordringene, og vi inviterer befolkningen med på laget for å lykkes.

Agders utslippskilder må kartlegges, og hvert år må fylkeskommunen lage et klimaregnskap som viser hvordan vi kutter utslipp. Å synliggjøre utslippskildene er avgjørende for å stoppe utslippene, og erstatte bruk av fossile energikilder med framtidsretta alternativer.

For å ta vare på det biologiske mangfoldet må vi sette hensynet til miljøet foran interessene til utbyggere, der dette kommer i konflikt. SV vil videreføre kampen for å bevare verdifull strandlinje, heiområder og grønne lunger i nærmiljøet. Samtidig vil SV styrke allemannsretten og allmennhetens interesser. Vi vil legge til rette for at alle kan komme ut i naturen og utøve ulike former for friluftsliv, fra å glede seg over uberørt natur langt fra folk til turer og friluftsaktiviteter i nærområdet.

Agder SV vil gripe disse mulighetene til å skape morgendagens arbeidsplasser, transportsystemer og lokalsamfunn.

 

Agder SV vil: