Opplæring og skole

SV tar barn og unge på alvor og vil gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner, og til å delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Målet for Agder SV er at Agder skal bli best i landet på fullføring av videregående skole. Det krever et bredt utdanningstilbud i hele fylket, en styrking av den yrkesfaglige utdanninga, læreplasser til alle og bevilgninger som anerkjenner at lærerne er skolens viktigste ressurs.

Agder SV vil styrke det psykososiale arbeidet på de videregående skolene i fylket. Dette vil vi gjøre ved å ansette flere yrkesgrupper ved skolene. I miljøteam skal for eksempel helsefagarbeidere og miljøterapeuter som sosionomer, barnevernspedagogeder og vernepleiere samarbeide med lærere og helsesykepleiere. Dette skal gjøres for å forebygge og motarbeide mobbing, rus og rusbruk, utenforskap og frafall. På denne måten får lærerne mer tid til undervisning, som sikrer større læringsutbytte. Samtidig vil sårbare elever følges bedre opp.

Det er en svært viktig oppgave å sikre læreplasser nok, slik at alle får muligheten til å fullføre den utdanninga de har starta på. Det handler om respekt for yrkesfagelevers karrierevalg, og det er et viktig virkemiddel for å stoppe frafallet fra videregående utdanning. Det offentlige må bli flinkere til å ta inn lærlinger, og samtidig stille krav til private aktører om at de tar inn lærlinger og gir disse et godt utdanningstilbud.

For å sikre en god opplæring til alle vil SV kjempe for store nok bevilgninger til skolesektoren, for å gi lærere muligheten til å oppdatere og bruke sine kunnskaper og tid til å rekke over alle elevene. Derfor kjemper SV mot byråkrati og skjemavelde i skolen, og for økt lærertetthet. SV vil bedre mulighetene for tilpasset opplæring, slik at skolen kan gi alle barn og ungdommer likemuligheter.

Skolene i alle deler av fylket må gi et så bredt tilbud som mulig, slik at elevene får et tilbud nær hjemstedet sitt. Vi vil motarbeide sentralisering og nedleggelse av skoler og linjer i distriktene. Etablering av private skoler i fylket kan føre til at den offentlige skolen kan få vanskeligheter med å gi et variert nok tilbud, fordi søkertallene synker når private aktører tar over deler av elevgrunnlaget. SV vil arbeide mot en utvikling der private aktører bidrar til en svekking av det offentlige tilbudet.

Skolen har en viktig rolle i å gi ungdom erfaring med å delta i demokratiske prosesser og SV ønsker å kjempe for å gi ungdom trygghet og innflytelse både i skolen og i samfunnet ellers. SV ønsker et nært samarbeid med Elevorganisasjonen i fylket for at elevenes ønsker og krav blir ivaretatt. SV vil kjempe for økte bevilgninger til elev- og lærlingeombudet, for å sikre at elever og lærlinger får god oppfølging og muligheter til selv å ta initiativer for en best mulig opplæring.

Mobbing, rasisme og diskriminering er problemer som må tas på alvor i skolen. Vi ønsker et Agder som er et romslig samfunn, der ulikheter i utseende, tro, kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn ikke skal gi ulike muligheter til arbeid, utdanning og deltakelse i samfunnslivet. Skolen reproduserer maktforskjeller mellom kjønn. SV vil ha med kjønnsperspektivet og seksuell trakassering i kampen mot mobbing.

Et bredt studietilbud på videregående-, fagskole-, høyskole- og universitetsnivå i Agder er viktig for fylkets egne ungdommer, men også for voksne som ønsker å videreutvikle kompetanse i eget fylke. Fagskoleutdanning er et fylkeskommunalt ansvar. Både for den enkelte som ønsker en yrkesrettet utdanning, og for næringslivet og offentlig sektor som trenger kompetent arbeidskraft, er det viktig å videreutvikle denne delen av skoleverket. I tillegg fungerer arbeidslivet som en viktig læringsarena. For å gi bedre levekår i Agder er det svært viktig å kunne videreføre voksnes læring, og gi utdanning til folk der folk bor og arbeider.

 

 

Agder SV vil: