Vedtekter for Agder SV

Vedtektene er sist endret på årsmøtet 12. februar 2022.

Kapittel 1: Navn og formål

§1-1    Organisasjonens navn er Agder Sosialistisk Venstreparti, til vanlig benevnt Agder SV.

§1-2    Agder SV er Sosialistisk Venstrepartis fylkeslag Agder.

§1-3    Sosialistisk Venstrepartis mål er en sosialistisk samfunnsordning i Norge. Partiets grunnsyn er nedfelt i partiets vedtekter og program.

Kapittel 2: Medlemskap

§2-1    Medlemskap er åpent for alle, uavhengig av statsborgerskap, bosatt på Agder som:

§2-2   

Et medlems rettigheter er knyttet til det lokallaget der man er registrert som medlem. Medlemmets folkeregistrerte bostedsadresse bestemmer normalt hvilket lokallag medlemmet tilhører. Fylkesstyret kan godkjenne at et medlem står tilsluttet fylkeslaget direkte eller et annet lokallag i fylket enn det bostedsadressen tilsier. Før et slikt vedtak skal de involverte lokallagene få uttale seg. Fulle rettigheter som medlem har de som har betalt kontingent. Som dokumentasjon aksepteres lister fra SVs medlemsregister, eller kvittering for innbetalt kontingent.

§2-3    Medlemskap i SV er en forutsetning for å inneha tillitsverv i partiet.

Kapittel 3: Tillitsvalgte

§3-1    Rotasjon tilstrebes i valg til tillitsverv, både i partiets egne organer og ved folkevalgte verv.

§3-2    I alle utvalg av tillitspersoner skal en tilstrebe likevekt mellom menn og kvinner. Ved valg til representative organer velges minst 40 % av hvert kjønn. Det skal også tilstrebes at minoriteter er representert i SVs organer.

§3-3    Valgte personer kan fratas sine tillitsverv av samme forsamling som har valgt dem i lovlige innkalte ordinære eller ekstraordinære møter, og når saken er satt på kunngjort dagsorden utsendt 1 uke før møte. Før det treffes vedtak skal den saken gjelder gjøres kjent med forslag til vedtak og gis høve til å uttale seg i de instanser som avgjør saken.

Kapittel 4: Fylkesårsmøtet

§4-1    Fylkesorganisasjonens øverste myndighet er fylkesårsmøtet. Ordinært fylkesårsmøte holdes innen utgangen av februar. Fylkesstyret kan, dersom det foreligger særlige grunner fastsette annet tidspunkt for fylkesårsmøtet.

§4-2    Kunngjøring av fylkesårsmøtet sendes lokallagene senest 30 dager før møtet sammen med informasjon om hvilke frister som gjelder og hvor mange delegater hvert lokallag kan sende. Saker som ønskes behandlet på fylkesårsmøtet må sendes fylkesstyret senest 14 dager før møtet. Fylkesstyret fastsetter egen frist for forslag til uttalelser. Det gjelder også egne frister for endringsforslag til vedtektene, jf. §13-2. Endelig innkalling til fylkesårsmøtet med dagsorden og sakspapirer med fylkesstyrets innstilling sendes ut til lokallagene senest 7 dager før møtet. På selve fylkesårsmøtet kan det fremmes endringsforslag til alle saker unntatt vedtektene jf. §13-2.

§4-3    Navn på lokallagenes delegater må være fylkesstyret i hende innen årsmøtet tar til.

§4-4    Alle medlemmer har møte-, tale- og forslagsrett på årsmøter. Stemmerett har fylkesstyret og delegater valgt av lokallagene. Medlemmene av fylkesstyret har ikke stemmerett i avstemninger om regnskap og beretning.

§4-5    Representasjon fra lokallagene blir regnet etter medlemstallet i de enkelte lag. I kommuner med to eller flere lokallag skal det etableres et kommunelag. Lokallagene velger delegater til fylkesårsmøtet etter følgende modell:

Beregningen av delegatantall gjøres basert på antall betalende medlemmer pr. 31.12.

§4-6    Fylkesårsmøtet behandler minst politisk og organisatorisk beretning, revidert regnskap, arbeids- og organisasjonsplan, budsjett, innkomne forslag og valg.

§4-7    Fylkesårsmøtet velger fylkesstyre jf. §6-4, revisorer, valgkomité, nominasjonskomité og programkomité, faglig utvalg, kvinnepolitisk utvalg, internasjonalt utvalg, miljøpolitisk utvalg, EU/EØS-utvalg, inkluderingsutvalg og studieutvalg, samt landsmøteutsendinger med varaer.

§4-8    Fylkesårsmøter som avholdes i samme år som landsmøter velger landsstyrerepresentant(er) med 4 vararepresentanter i rekke. Disse skal være minst to kvinner og to menn.

§4-9    Landsstyrerepresentanten(e) skal være medlem(mer) av fylkesstyret.

§4-10  Agder Sosialistisk Ungdom utnevner delegater til fylkesårsmøtet med fulle rettigheter på lik linje med lokallag i Agder SV, som beskrevet i §4-5.

Kapittel 5: Ekstraordinært fylkesårsmøte

§5-1    Ekstraordinært fylkesårsmøte innkalles av fylkesstyret eller når lag som representerer 1/3 av medlemmene i fylket krever det.

§5-2    Innkalling med dagsorden og sakspapirer med fylkesstyrets innstillinger, samt begrunnelse for ekstraordinært årsmøte, sendes lokallagene senest 30 dager før møtet.

§5-3    Valg av delegater til ekstraordinært årsmøte skjer ved nye valg i lokallagene.

§5-4    Representasjon til ekstraordinært fylkesårsmøte blir regnet som til fylkesårsmøtet.

Kapittel 6: Fylkesstyret og Arbeidsutvalget (AU)

§6-1    Fylkesstyret er ansvarlig for organisatorisk og administrativ drift av fylkeslaget. Protokoll fra møtene i fylkesstyret sendes lokallagene i tillegg til medlemmene i fylkesstyret.

§6-2    Arbeidsutvalget har den daglige ledelsen av arbeidet. Referat fra AUs møter sendes til medlemmene av fylkesstyret.

§6-3    Fylkesstyret har ansvaret for partiets politikk i fylkeskommunale organer sammen med fylkeskommunale representanter. I saker hvor det ikke oppnås enighet, kan fylkesstyret fatte bindende vedtak. Saken skal være satt på dagsorden, og fylkestingsgruppa skal være innkalt til møtet.

§6-4    Fylkesstyret skal bestå av 13 medlemmer, hvorav 11 velges av fylkesårsmøtet. Fylkesårsmøtet skal velge leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, kasserer, kvinnepolitisk leder og 6 øvrige styremedlemmer. Landsstyremedlemmene skal være blant disse medlemmer av fylkesstyret, jf. §4-9. Fylkesårsmøtet kan velge inntil tre varamedlemmer i prioritert rekkefølge. De resterende to fylkesstyremedlemmene velges eller oppnevnes av henholdsvis fylkestingsgruppa og Agder Sosialistisk Ungdom.    

§6-5    Fylkesstyret setter ned et arbeidsutvalg som minimum skal bestå av leder, politisk nestleder, organisatorisk nestleder, og kasserer. Øvrige fylkesstyremedlemmer har møte-, tale- og forslagsrett, men er ikke faste medlemmer.

§6-6    Minimum halvparten av medlemmene må være til stede for at fylkesstyret skal være vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall.

§6-7    Årsmøtevalgte medlemmer av fylkesstyret velges for 2 år av gangen slik at halvparten av disse er på valg hvert år. Varaer velges for ett år, mens de fra fylkestingsgruppa og Sosialistisk Ungdom møter i fylkesstyret med fulle rettigheter for den perioden de er valgt eller oppnevnt for. Leder og politisk nestleder er ikke på valg samme år.

§6-7    Fylkesstyret oppnevner medlemmer til utvalgene når det er behov for det.

Kapittel 7: Representantskap   

§7-1    Representantskapet er høyeste organ mellom årsmøtene. Det holdes normalt to til fire møter i representantskapet i året. Innkalling skjer når fylkesstyret/AU ser det tjenlig, eller når minst tre lokallag krever det.

§7-2    Representantskapet består av fylkesstyret, utvalgsledere, samt representanter fra lokallagene og Sosialistisk Ungdom.

§7-3    Alle lokallag i Agder SV og Agder Sosialistisk Ungdom velger på årsmøtet 2 representanter med vararepresentanter. Hvis ikke valg er gjort på årsmøtet kan representantene velges på medlemsmøte i lokallagene eller fylkesstyret i Sosialistisk Ungdom.

§7-4    Minimum halvparten av representantene må være til stede for at representantskapet skal være vedtaksført. Vedtak skjer med alminnelig flertall.

Kapittel 8: Revisorer

§8        Fylkesårsmøtet velger to revisorer og vararepresentant for to år.

Kapittel 9: Nominasjonskomité og programkomité

§9        Nominasjonskomité og programkomité velges av fylkesårsmøtet i mellomvalgår. Medlemmene i nominasjonskomitéen kan ikke velge å nominere seg selv. SU skal være representert i nominasjonskomitéen.                                                           

Kapittel 10: Nominasjon

§10-1    Nominasjonsmøtet skal være avviklet innen utgangen av mellomvalgår. Fylkesstyret kan dersom det finnes ekstraordinære årsaker utsette møtet, men senest innen utgangen av februar i valgåret. Kunngjøring sendes lokallagene senest 30 dager før møtet.

§10-2    Nominasjonskomitéens innstilling sendes ut senest 30 dager før nominasjonsmøtet.

§10-3    Nominasjonsmøtets sammensetning består av representasjon fra lokallagene og SU beregnet på samme måte som til fylkesårsmøtet. Beregningen av delegatantall gjøres basert på antall betalende medlemmer 6 uker før nominasjonsmøtet.

§10-4    Møtet er åpent, men kun delegater har forslags- og stemmerett.

Kapittel 11: Valgkomité

§11-1  Valgkomiteen bestående av 5 medlemmer velges av fylkesårsmøtet for 2 år.

§11-2  Minst 2 av medlemmene er på valg hvert år.

§11-3  Leder av valgkomitéen utpekes blant disse av årsmøtet for 1 år av gangen.

§11-4  Ingen lokallag bør ha mer enn en representant i komitéen.

Kapittel 12: Valg av landsmøtedelegater

§12-1  Landsstyret fastsetter hvor mange landsmøtedelegater hvert fylke får. Disse plassene fordeles slik:

a)         Fylkeslederen sikres plass så fremt vedkommende ikke allerede møter på landsmøtet med fulle rettigheter som følge av andre verv.

b)        De øvrige delegatene unntatt én med vararepresentant velges av fylkesårsmøtet etter forslag fra lokallagene og innstilling fra fylkesstyret, etter retningslinjene i SVs vedtekter §7-3. Fylkesstyrets innstilling skal sendes lokallagene senest 7 dager før årsmøtet.

§12-2  En av fylkeslagets delegater med vararepresentant skal oppnevnes av Agder SU.

Kapittel 13: Partiskatt

§13-1  Alle partimedlemmer som er valgt og/eller oppnevnt i tillitsverv på grunnlag av representasjon i fylkesting betaler 10 % partiskatt av eventuell fast godtgjørelse, møtegodtgjørelse, lønn og etterlønn som følger med tillitsvervet.

§13-2  Det betales ikke partiskatt av:

a)        Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste.

b)        Skyss-, kost- og overnattingsgodtgjørelse.

Kapittel 14: Vedtektsendringer

§14-1  Disse vedtektene kan bare endres eller oppheves av fylkesårsmøtet med 2/3 flertall.

§14-2  Forslag til slik endring må fremmes senest fire uker før årsmøtet.

§14-3  Vedtektsendringer trer i kraft straks årsmøtet er hevet, så fremt ikke årsmøtet vedtar noe annet.

Last ned vedtektene som PDF herLast ned