Politikken

For de mange – ikke for de få

SV vil ha en politikk for små forskjeller. Det gir økt tillit og større forståelse mellom folk. Næringsutvikling og tjenestetilbud som helse- og skole for alle må komme foran skattekutt til de som har mest. Velferd og naturressurser skal tjene oss alle, ikke gi fortjeneste til noen få. Kamp mot økte forskjeller er et gjennomgående tema i dette programmet og omfatter blant annet å:

Kunnskap og læring

SV tar ungdom på alvor og vil gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og delta i arbeidsliv og samfunnsliv. Målet for Agder SV er at Agder skal være best i landet på fullføring i videregående skole. Bedre levekår i Agder avhenger også av å legge til rette for voksnes læring, og gi folk i alle aldre tilbud om utdanning der de bor og arbeider, i samarbeid med fagskolen, UiA og næringslivet. SV vil arbeide for:

Natur og klima

Agder SV vil ha en kraftig omlegging av miljø- og klimapolitikken som sikrer at vi når målene i Parisavtalen, Naturavtalen og våre forpliktelser for kommende generasjoner. Vi vil ha en nullvisjon for tap av natur og økt vern på land og i vann for å bygge robuste natur- og økosystemer. Vi vil omstille økonomien til et nullutslippssamfunn med sirkulær økonomi og bærekraftig utnyttelse av våre ressurser. SV vil blant annet:

Vil du vite mer om hva Agder SV mener?