Et inkluderende Agder

Alle innbyggere i Agder skal ha like muligheter. SV vil derfor bekjempe all diskriminering, det være seg basert på kjønn, seksuell orientering, hudfarge, etnisitet, religion, økonomi eller funksjonsevne.

Kampen for likeverd og likestilling er grunnleggende i SVs politikk. Kampen for likestilling er først og fremst en kamp for rettferdighet, og opphører ikke før full likestilling er oppnådd. Kvinner har fortsatt mindre makt enn menn, og eier og tjener mindre. Agder scorer lavt på likestilling. Agder-kvinners inntekter ligger langt under landsgjennomsnittet. Agder SV vil tilrettelegge for sterkere kvinnedeltakelse i alle deler av samfunns- og arbeidsliv for å jevne ut forskjellene.  Det er fremdeles mange kvinner som opplever at det er vanskelig å få fulle stillinger i Agder.

Agder SV vil bekjempe seksuell trakassering og diskriminering på alle områder av samfunnslivet. Kampen for likeverd er også en kamp mot vold og trakassering.

Agder fylkeskommune skal sikre arbeid og bosetting for de flyktninger som staten foreslår. Vi må også å ta i bruk all den arbeidskraften som finnes i fylket og skape et godt og livskraftig samfunn der alle kan bidra ved å bruke, og videreutvikle erfaringene og kunnskapene sine. Vår evne til å håndtere kulturelt mangfold er avgjørende for et internasjonalt orientert og konkurransedyktig arbeids- og næringsliv på Agder.

Dårlig tilgjengelighet og manglende velferdstilbud fører fortsatt til diskriminering og ufrihet. Skal vi oppnå likestilling og frihet for alle, må samfunnsskapte hindringer fjernes. Prinsippet om universell utforming av samfunnet må følges opp av en handlingsplan med klare tidsfrister og finansiering for å gi tilgjengelighet på alle områder. Kollektivtransport, utearealer, skoler, informasjon, arbeidsplasser, tekniske løsninger og tjenester må kunne brukes av alle innbyggere.

Agder SV vil: