Helse og omsorg

SV vil ha et trygt Agder som gir gode levekår, frihet og muligheter til utfoldelse og engasjement for alle. Det er grunnlaget for god livskvalitet. God livskvalitet er det beste forebyggende tiltak mot alle former for fysiske og psykiske plager for alle aldersgrupper.

Agder SV vil arbeide målrettet for å redusere helseforskjeller som skyldes inntekt, utdanningsnivå og etnisk bakgrunn. SV vil satse mer på forebygging, da dette fungerer bedre og er billigere enn behandling.

Et godt og rent nærmiljø med gode muligheter for friluftsliv, idrett og trygge lekeplasser for barn, samt et sunt arbeidsmiljø, må være en allmenn rettighet.

Fylkeskommunen har et særlig ansvar når det gjelder folkehelse, og må samarbeide godt med andre etater for å forbedre folkehelsearbeidet.

Barnevernet skal ivareta våre aller mest sårbare. Alle barn skal oppleve en god barndom og oppvekst. Agder SV skal være garantist for et best mulig barnevern i hele regionen. Vi vil ta kampen for disse barna og ungdommene og har ikke tenkt å gi oss før alle barn opplever en trygg barndom og en god oppvekst. Dette betyr at det må bevilges tilstrekkelig med midler slik at alle ansatte i sektoren kan utføre sine oppgaver til beste for barn og unge.

SV vil også jobbe målrettet for å overføre alle oppgaver til offentlige og ideelle aktører i bransjen. Kommersielle konsern som utelukkende er ute etter profitt og som bruker sine bedrifter til å unndra beskatning har ingen plass i barnevernet på Agder.

Agder SV vil ha et sterkt offentlig helsevesen som sikrer alle god og likeverdig behandling. Samarbeid med ideelle organisasjoner kan noen ganger være hensiktsmessig. Alle nyetableringer innen helse og annen velferd skal derfor skje primært i offentlig regi eller sekundært med ideell organisering. Hvis helse- eller velferdstilbud organisert av frivillig eller ideell organisasjon skal selges, vil SV at det skal være offentlig forkjøpsrett og at denne alltid skal brukes for å hindre at kommersielle selskap overtar. SV vil bygge ned bruken av anbud og kjøp av tjenester fra kommersielle helsebedrifter, og heller bygge opp nok behandlingskapasitet innenfor det offentlige helsevesenet.

SV vil videreutvikle sykehusene på Agder i tråd med vedtatt nasjonal sykehusplan. Det innebærer at Flekkefjord skal være akuttsykehus, mens sykehusene i Arendal og Kristiansand er definert som store akuttsykehus. Dette vil innebære at man videreutvikler og styrker dagens tilbud ved våre tre sykehus.

Sykehusplanlegging er samfunnsplanlegging. Nærhet til helsetjenester og sykehus gir trygghet for befolkningen på Agder. Sykehusene i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand har også stor betydning for velferd, sysselsetting og transport i fylket. Sykehusene kan derfor ikke frikobles fra samfunnsutviklingen forøvrig og styres som et isolert foretak, men må ses på som en integrert del av samfunnet. Agder SV er sterkt kritisk til dagens foretaksmodell og mener at sykehusene må underlegges folkevalgt regional styring. Agder SV mener at sykehustilbudet må baseres på tillit, faglighet og brukermedvirkning.

Tannhelsetjenesten kan defineres som velferdsstatens siste hull. Slår du hull i hodet, blir du lappet sammen på helsevesenets regning. Har du hull i tennene, må du betale behandlingen selv. Å ha dårlige tenner er langt på vei et tabu i dagens samfunn. Tennene er en del av kroppen. SV mener det er på tide å arbeide for å få tannlegebehandling inn i det offentlige finansierte helsevesen. Agder SV vil gjøre Agder til et foregangsfylke for offentlige tannhelsetjenester. Vi vil arbeide for en forsøksordning som utvider det fylkeskommunale tannhelsetilbudet til alle som ønsker det, til satser som ligger langt under satsene i de private.

 

Agder SV vil: