Landbruk

Klimaendringene som vi allerede er vitne til fører med seg økt bekymring for verdens matproduksjon. Det er enda viktigere enn før å legge til rette for en variert og robust lokal matproduksjon, både av hensyn til vår egen befolkning og i solidaritet med folk i andre land. Norsk mat er dessuten blant verdens reneste og tryggeste, og med minimal bruk av sprøytemidler og antibiotika. Det er på denne bakgrunnen et viktig mål å styrke matproduksjonen i Norge og i Agder, med sikte på økt selvforsyning. Vårt jordbruk skal være helt øverst på verdenstoppen når det gjelder dyrevelferd, dyrehelse, smittevern, bærekraft og miljø. Det må legges til rette for omstilling av jordbruk og skogbruk som kan øke tåleevnen for tørke, flom og det været klimaendringene fører med seg. Agder SV vil sikre regionale beredskapslagre av matkorn, såkorn og frø og legge til rette for dyrkingsformer som gjør matproduksjonen robust.

Landbruket er først og fremst viktig fordi det gir livsnødvendige produkter, samtidig som det også sikrer lokale arbeidsplasser og desentralisert bosetting. Landbruket står også for verdifull kunnskapsformidling og er en viktig tradisjonsbærer og kulturformidler. Landbruket er variert i struktur, størrelse på bruksenheter og produksjon, og det vil SV opprettholde. Det skal være mulig å livnære seg som heltidsbonde også i Agder. Årsinntekten til bøndene må opp, og det må bli slutt på den ensidige prioriteringen av stordrift. må støtte opp om aktiv drift også på små bruk i en skala som passer med naturgrunnlaget. Samtidig må forholdene legges til rette for de som ønsker å være deltidsbønder ved siden av annet arbeid, og det må legges bedre til rette for tilleggs- og nisjenæringer som gir mangfold i næringen og distriktspolitikken.

Bare 3% av Norges areal er dyrka jord, og vi har ikke råd til å miste noe av dette. Jordvern og kulturlandskapstiltak må derfor prioriteres høyt, og SV vil søke å bygge allianser for å hindre forslag om nedbygging av matjord. Det må også legges godt til rette for at fylkets utmarksressurser kan utnyttes enda bedre enn i dag.

 

Agder SV vil: