Samferdsel og kommunikasjon

Vi vil legge til rette for en miljøvennlig utvikling for byer og tettsteder. En overordnet areal- og transportplanlegging er avgjørende for å skape et mer miljøvennlig samfunn. Det er areal- og transportpolitikken som avgjør om vi klarer å skape byer og tettsteder med gode og trygge bomiljøer, og transportvalgene styrer mye av mulighetene for å redusere klimautslippene.

Buss- og jernbanetilbudet i fylket vårt er ikke godt nok. Hver krone som bevilges til busstilbudet må gå direkte til et bedre busstilbud både i byene og i distriktene. Derfor ønsker SV å se på mulighetene for å spare samfunnet for unødvendige anbudsutlysninger ved å utføre mest mulig kollektivtrafikk i egenregi. SV prioriterer et godt kollektivtilbud slik at dette kan være et reelt alternativ til bruk av bil både til person- og godstransport.

Et slikt samferdselsløft, nasjonalt og regionalt, er ikke bare viktig for miljøet, men også for samfunnsøkonomi og trivsel. SV vil utfordre nasjonale myndigheter til å prøve ut gratistilbud med buss både i og mellom byene og distriktskommunene. Dermed får vi ført noen av arbeidsreisene over fra privatbil til kollektivtransport.

Klimaproblemet fordrer en kraftig omlegging av samferdselspolitikken. Når trafikken øker, øker også utslippene. Lokal luftforurensning forkorter livet og gir alvorlige helseplager for mange i Norge. Reduksjon av utslippene er nødvendig for at alle skal kunne få gode levekår. Samferdselen bidrar med en betydelig andel av utslippene av skadelige klimagasser i Norge.

SV vil arbeide for en mer miljøvennlig samferdsel. Vi vil derfor styrke kollektivtrafikken både i nærtrafikken i og mellom byene og for transport over lengre strekninger, for å redusere skadelige utslipp. Dette krever en sterk satsing på kollektivtrafikk og langt bedre tilrettelegging for syklende og gående. Gjennom en helhetlig by- og stedsutviklingspolitikk kan vi redusere transportbehovet og legge til rette for økt andel av kollektivtransport, gjerne i kombinasjon med sykkel.

Agder SV vil styrke kollektivtilbudet på buss, tog og ferje i hele fylket. Vi vil derfor innføre et kollektivkort som gjelder alle reiseformer. Dette skal koste maks 600 kroner for voksne og maks 300 kroner for barn. Vi vil satse på lokaltog og persontrafikk på sjøen. Målet er mindre biltrafikk, flere miljøvennlige reiser, økt fremkommelighet og kortere reisetid.

Sikre kommunikasjoner er avgjørende for å bevare bosetting og næringsliv i fylket. Satsing på høyhastighetstog og sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen som hovedforbindelse mellom Oslo og Sørlandet vil få stor betydning for den videre utvikling både langs kysten og i innlandet. Dette er også en forutsetning for å flytte mer av trailertrafikken fra vei over til bane, samt å flytte persontrafikk fra fly til bane.

Skipstrafikken er den viktigste transportformen for utenrikshandelen på Agder. Godstrafikk med skip har et uutnyttet potensial og en klar miljøgevinst sammenlignet med transport på vei og fly. Beliggenheten vår gjør det naturlig med en økt satsning på godstrafikk til sjøs.

Gode og stabile posttjenester til lik pris i hele landet er en viktig del av infrastrukturen som sikrer muligheten for næringsliv og bosetting i hele landet.

 

Agder SV vil: