Verdiskaping og næringspolitikk

Næringslivet i Agder skal være variert og basert på kunnskap og lokale forutsetninger. Det er viktig at både industri, reiseliv, landbruk og fiskeri har optimale vilkår, noe som krever aktivt samspill mellom næringene, fylket og kommunene. Vi trenger innovasjon og omstilling i alle deler av næringslivet vårt, slik at vi få en dreining mot et mindre oljeavhengig og mer miljøvennlig næringsliv. En aktiv fylkeskommune skal gi verdifulle bidrag og legge til rette for bærekraftig og framtidsretta næringsvirksomhet i alle deler av fylket.

Agder SV er i likhet med fagbevegelsen opptatt av å beholde lokale arbeidsplasser også i industrien og i kraftbransjen. Industrien trenger langsiktige kraftavtaler for å unngå utflagging av arbeidsplasser. SV ønsker et sterkt og aktivt norsk eierskap i bedrifter som tar vare på våre ressurser. Lønnsomheten i bedrifter vil gå opp og ned, men SV mener de samfunnsmessige kostnadene ved å legge ned bedrifter og tape kompetanse må vektlegges og aktive grep tas for å opprettholde arbeidsplasser i vanskelige tider.

Framtida for verdiskaping i Agder ligger først og fremst i naturressursene, i velfungerende lokalsamfunn og i folks kunnskaper. Fylkets industri- og høyteknologiske miljøer i samarbeid med våre utdannings- og forskningsinstitusjoner utgjør en viktig kunnskapsbase for fremtidig næringsutvikling. Agder SV vil arbeide for økt verdiskapning på naturens premisser, der lokalt særpreg gir muligheter til å bruke naturen som råstoff til spennende håndverk, matopplevelser og bioenergi.

Kulturformidling er en betydelig bidragsyter til verdiskapingen i fylket. Kultur- og opplevelsesnæringene, museene, bibliotekene og festivalene skal stimuleres til videre utvikling i nært samarbeid med øvrig nærings- og samfunnsliv, landbruk, reiseliv og utdanning. Kulturminnevern er viktig for både å sikre kulturminnene og å bruke kulturarven som grunnlag for regional utvikling og verdiskaping.

 

Agder SV vil: